ADVOCATS

Especielistes en Estrangeria

TRÀMITS QUE FEM

CERTIFICAT DE REGISTRE DE CIUTADÀ DE LA UE

Permís de residència i treball que han d’obtenir els ciutadans de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa.​  

TARGETA DE FAMILIAR DE COMUNITARI INICIAL O PERMANENT

Permís de residència i treball que han de sol·licitar o renovar els familiars de ciutadans espanyols o d’altres Estats membres de la Unió Europea, o d’altres Estats part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa, quan es reuneixin amb ell o l’acompanyin i vulguin residir a Espanya per un període superior a 3 mesos.​  

ESTANCIA D’ESTUDIS I PRÒRROGUES

Si vols venir a Espanya per cursar estudis oficials, ja pots sol·licitar l’estància com a estudiant aquí directament sense haver de demanar el visat al consolat espanyol del teu país de residència. A més, si vols prorrogar el teu permís d’estudiant actual, t’ajudem a aconseguir-ho.​  

MODIFICACIÓ D’ESTUDIANT A RESIDENT

Es tracta d’una autorització de residència i treball que sol·licita l’empleador o empresari per la contractació d’un treballador que es troba a Espanya en situació d’estancia per estudis, investigació, formació o pràctiques. També la pot demanar el propi estudiant si vol treballar per compte propi o demostra ingressos econòmics suficients per residir a Espanya sense haver de treballar.​  

RENOVACIÓ DE RESIDENCIA TEMPORAL

Fins l'obtenció de la residència de llarga durada els permisos de residencia (amb o sense permís de treball) s’han de renovar anualment la primera vegada i cada dos anys posteriorment.​  

RESIDÈNCIA DE LLARGA DURADA

Autoritza a residir i treballar a Espanya indefinidament en les mateixes condicions que els espanyols. S’ha de sol·licitar després de 5 anys de residència legal i continuada a Espanya.​  

REAGRUPACIÓ FAMILIAR

És una autorització de residència temporal que es podrà concedir als familiars del estrangers residents a Espanya sempre i quan aquests hagin renovat per primera vegada el seu permís de residència. La durada de la residencia del familiar reagrupat serà la mateixa que la del familiar reagrupant.​  

ARRELAMENT LABORAL

Si portes al menys 2 anys a Espanya en situació administrativa irregular i pots acreditar una relació laboral de duració no inferior a 6 mesos mitjançant sentència judicial o acta administrativa, podras regularitzar la teva situació mitjançant l’arrelament laboral.​  

ARRELAMENT SOCIAL

Si portes al menys 3 anys en Espanya en situació administrativa irregular, tens una oferta de contracte de treball i acredites vincles familiars amb altres estrangers residents a Espanya, o presentes un informe favorable d’inserció social, podràs obtenir el permís de residència i treball mitjançant l’arrelament laboral.​  

ARRELAMENT FAMILIAR

Pots obtenir un permís de residència i treball (per compte aliè i propi) si acredites que ets fill/a de pare o mare que hagin estat o siguin espanyols d’origen, o si ets pare o mare d’un menor d’edat de nacionalitat espanyola o comunitària, sempre i quan estigui al teu càrrec.​  

MODIFICACIÓ D’ARRELAMENT A RESIDÈNCIA

El permís de residència obtingut per qualsevol tipus d’arrelament s’ha de modificar, no renovar, per obtenir un permís de residència i treball ordinari inicial.​  

RESIDÈNCIA PER MENORS D’EDAT

Permís de residència que correspon als fills menors d’edat (hagin nascut a Espanya o no) de pare o mare amb residència legal a Espanya.​  

MODIFICACIÓ DE RESIDÈNCIA

És possible modificar els permisos de residència i treball per altres tipus de permisos (familiars de comunitaris que perden aquesta condició, modificació del tipus de permís de treball, modificació de residència sense permís de treball a residència i treball, modificació de permís de professional altament qualificat a permís de residència i treball ordinari, etc.)​  

AUTORITZACIÓ INICIAL DE RESIDÈNCIA I TREBALL

Es tracta d’una autorització de residència temporal i treball per compte aliè que sol·licita un empleador o empresari per la contractació d’un treballador estranger que n oes trobi ni resideixi a Espanya.​  

PROFESSIONAL ALTAMENT QUALIFICAT / GRADUATS UNIVERSITARIS

Si has fet una carrera i/o un màster universitari i qualsevol empresa espanyola està interessada en contractar-te, a través de la Llei d’emprenedors podem tramitar de forma ràpida i telemàtica un permís de residència i treball per tu.​  

INVERSORS

Si realitzes qualsevol de les següents inversions podràs obtenir un permís de residència i treball a Espanya per 2 anys per a tu i la teva família:

  1. Compra d’immobles amb valor mínim de 500.000 €

  2. Compra de deute públic per valor de 2M €

  3. Adquisició d’accions o participacions socials de societats de capital espanyol per valor de 1M €

  4. Inversió en fons d’inversió, fons d’inversió de caràcter tancat o fons de capital de risc constituïts a Espanya per valor de 1M €

  5. Inversió en dipòsits bancaris en entitats financeres espanyoles per valor de 1M €

CARTA D’INVITACIÓ

Document oficial que acredita el lloc d’allotjament dels estrangers convidats que vulguin viatjar a Espanya com a turistes.​  

NACIONALITAT ESPANYOLA

Tramitem la teva sol·licitud de nacionalitat espanyola per residència sense que hagis de moure’t de casa.​  

INSCRIPCIÓ DE NAIXEMENT/MATRIMONI

Inscripció al Registre Civil Central de Madrid dels naixements o matrimonis produïts o celebrats a l’estranger.​  

LEGALITZACIÓ O APOSTILLA DE DOCUMENTS

Legalització de documents espanyols que es vulguin fer servir a l’estranger davant el Ministeri d’Assumptes Exteriors de Madrid, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o el Col·legi de notaris.​  

TRADUCCIÓ JURADA DE DOCUMENTS

*Col·laboració amb HISPAROS.COM